top of page

วิถีชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ กับการนำเสนอ Soft Power ของไทย


รายงานฉบับนี้ถอดความจากเวทีวิชาการไทย-จีน (Thai – China Forum) เรื่อง "วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่จีน กับข้อเสนอ Soft Power ของไทย" จัดโดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (การประชุมออนไลน์)ผู้นำเสนอหลัก

ดร.ร่มฉัตร จันทรานุกูล

Ms.Liyue Zhou

คุณณัฐริณี รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

คุณนิธินาคิน์ มิ่งรุจิราลัย

รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์


ดำเนินรายการ

คุณยุวดี คาดการณ์ไกลบรรณาธิการ: ยุวดี คาดการณ์ไกล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ณัฐธิดา เย็นบำรุง

ผู้ถอดความ: กันตพงศ์ คาดการณ์ไกล

อำนวยการผลิตโดย: สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ปีที่เผยแพร่: กันยายน พ.ศ. 2566
ดู 138 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page