top of page

About Us

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เป็น “คลังปัญญา (Think Tank)” อิสระ ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศไทยในภาพรวม โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ประกอบเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทย สถาบันคลังปัญญาฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยดำริของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเห็นว่าประเทศชาติจำเป็นต้องมีแหล่งรวมนักคิด ผู้ทรงปัญญา ผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายวงการ เพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์และชี้ทางเดินที่เหมาะสมให้แก่ประเทศ ทำงานทางความคิดและปัญญาเพื่อหาโอกาสและทางออกในการพัฒนาประเทศ นอกเหนือไปจากการวิจัยเพียงอย่างเดียว อันเป็นบทบาทที่คล้ายกับหน่วยงานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Think Tank ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลน


สถาบันคลังปัญญาฯ มีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่งประธานสถาบัน


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มีบทบาทดังนี้

 

  1. เป็นแหล่งรวม เป็นพื้นที่ระดมนักคิด นักยุทธศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์แวดวงต่างๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ เสนอแนะทิศทางการพัฒนาประเทศและสังคม เสนอเนื้อหาทางนโยบาย ความคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของโลก คนและสังคมไทย

  2. สร้างเครือข่ายนักคิด นักยุทธศาสตร์ และนักนโยบายของไทยที่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ

  3. จัดการความรู้ วิจัย และสังเคราะห์ทางเลือกของนโยบาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ ฯลฯ พร้อมผลักดันนโยบายผ่านผู้กำหนดนโยบายและการทำงานเชิงความคิดกับคนในสังคม

  4. ศึกษาทบทวน รวบรวม สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ชี้นำแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีสุขภาวะ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคบูรพาภิวัตน์

  5. เปิดพื้นที่ทางความคิดและเชื่อมโยงศักยภาพภาคีต่างๆ และคนต่างรุ่น ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ เสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาและการสร้างคนไทยรุ่นใหม่สำหรับสังคมอนาคต

  6. สื่อสารความรู้จากนักคิด นักยุทธศาสตร์ และนักวิชาการ ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และให้สาธารณะสามารถเข้าถึงเพื่อสร้างการเรียนรู้กับสังคมในวงกว้าง

สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

Klang Panya Institute  (Non-Government Think Tank for National Strategies)


 

Klang Panya Institute  (Non-Government Think Tank for National Strategies)  is a non-government and non-profit think tank for national strategies and policy research located in Bangkok, Thailand. It has been founded in 2011 by the initiatives of Professor Dr. Praves Vasi and Professor Anek Laothamatas.

 Klang Panya focuses its role on following domains; 


Research, manages and synthesises knowledge to create strategy and policy choices for Thailand, mainly relating to foreign policy, international strategy, politics, economics and environment issues.


Creates network of thinkers and policymakers on social development issues in Thailand in order to collectively explore new policy content, new way of thinking as well as new knowledge on social development in a fast-changing world.

Advocates policy through key policymakers as well as through influencing ideas and ways of thought in the society.

bottom of page