top of page

กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท


รายงานฉบับนี้ถอดความจากเวทีวิชาการ เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท" จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ Institute for International and Area Studies (IIAS) of Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 (การประชุมออนไลน์)ผู้นำเสนอหลัก

Prof.Li Xiaoyun (Ph.D.)

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ


ผู้ดำเนินรายการ

คุณยุวดี คาดการณ์ไกลบรรณาธิการ: ยุวดี คาดการณ์ไกล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ณัฐธิดา เย็นบำรุง

ผู้ถอดความ: ภูมิภัทร เอี่ยมบุตรลบ

อำนวยการผลิตโดย: สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ปีที่เผยแพร่: กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ดู 130 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page