top of page

#3 ศาสตราจารย์ ดร. จูเฟิง เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน





ศาสตราจารย์ ดร. จูเฟิง

คณบดี คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานกิง (ที่ปรึกษาของกระทรวงต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน)


ในเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


จัดโดย

ฝ่ายจีน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยหนานจิง ฝ่ายไทย: สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


การประชุมถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page