top of page

นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯ เข้าร่วมอบรมขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการฑูตจากประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของ BRI ณ Fudan University , China

อัปเดตเมื่อ 26 มิ.ย.


คุณณัฐธิดา เย็นบำรุง นักวิจัยของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการฑูตจากประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของ BRI (Advanced Training Program for Young Diplomatic Talents from Belt and Road Countries) ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยฟู่ต้าน (Fudan University) เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน


 

โปรแกรมการอบรมครั้งนี้คืออะไร


Advanced Training Program for Young Diplomatic Talents from Belt and Road Countries  หรือโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับผู้มีความสามารถทางการทูตรุ่นใหม่จากประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ BRI ที่ริเริ่มโดยจีน  เป็นโครงการอบรมระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Municipal Government) โดยคณะกรรมการศึกษาเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (the Shanghai Municipal Education Commission) และดำเนินการจัดโดย School of International Relations and Public Affairs (SIRPA) ของ Fudan University


โปรแกรมการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มประเทศที่มีอารยธรรมที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันความคิดเห็น องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีนในมุมมองที่หลากหลาย  และที่สำคัญคือการสร้างมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างประเทศต่างๆ


โปรแกรมการจัดอบรมนี้ จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จัดมาแล้วกว่า 6 รุ่น สำหรับ พ.ศ. 2567 นี้ โปรแกรม Advanced Training Program for Young Diplomatic Talents from Belt and Road Countries ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่างๆ ของเส้นทาง BRI ทั้งหมด 19 คน จาก 12 ประเทศ  ได้แก่ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อิหร่าน ไทย อุซเบกิสถาน เวียดนาม แอฟริกาใต้ โครเอเชีย โปแลนด์ อิตาลี บราซิล และเปรู

 


เรียนรู้แนวคิดเบื้องลึกและรูปธรรมการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆ ของจีน


ตลอด 17 วันของการอบรมในครั้งนี้ หลักสูตรได้จัดบรรยายในหัวข้อเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีหลายหัวข้อ เช่น จีนกับการพัฒนาระหว่างประเทศ, การพัฒนาสังคมในประเทศจีน: อดีตและอนาคต, การทูตจีนในฐานะมหาอำนาจสังคมนิยม การพัฒนา และตะวันออก, ธรรมาภิบาลทางการเงินของจีน, ความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขงและธรรมาภิบาลด้านน้ำระดับภูมิภาค เป็นต้น อีกทั้งทางหลักสูตรยังจัดให้มีการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานในทุกวันให้แก่ผู้อบรมสามารถสื่อสารประโยคง่ายๆ ของภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมและลงพื้นที่ดูการพัฒนาในแต่ละมิติของจีน เช่น พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ในเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Astronomy Museum) ทีได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, พิพิธภัณฑ์แสดงการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Urban Planning Exhibition) ที่จัดแสดงการวางผังเมืองโซนต่างๆ ของเซี่ยงไฮ้ และการไปเยี่ยมชมเมืองโบราณซีถัง (Xitang Ancient Town) ของมณฑล Jiashan ใกล้กับเซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองแห่งน้ำที่มีแม่น้ำเก้าสายไหลผ่าน ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจีน และกำลังรอการเลือกให้เป็นเมืองมรดกของ UNESCO ด้วย 

 การที่นักวิจัยของสถาบันคลังปัญญาฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากในการได้รับประสบการณ์เข้าใจมุมมองของจีนในหลายมิติ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และระบบนิเวศของจีน และเป็นส่วนหนึ่งของแฟลตฟอร์มที่เป็นสะพานให้คนจากหลายชาติมาเป็นเพื่อน เป็นเครือข่ายกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตของเวทีนานาชาติอื่นๆ ต่อไป

 ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page