top of page

#1 ศ.(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ


ในเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


จัดโดย

ฝ่ายจีน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยหนานจิง ฝ่ายไทย: สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


การประชุมถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page