top of page

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนในทัศนะของนพ.ชูชัย ศุภวงศ์


ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนในทัศนะของนพ.ชูชัย ศุภวงศ์

จาก เวทีวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

Comments


bottom of page