top of page

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนในทัศนะของศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนในทัศนะของศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

จาก เวทีวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์
Comments


bottom of page