top of page

งาน “อุดมธรรม พลังปัญญา” กิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2565


กิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา ริเริ่มโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยตระหนักดีว่า โลกแห่งยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในทุกระดับ บุคคลที่มีภูมิปัญญาจะยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะปัญญาเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถชี้นำปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ฯลฯ การมีภูมิปัญญา ย่อมจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้โดยไม่ถูกเอาเปรียบได้ กระทรวง อว. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยสถาบันคลังปัญญาฯ จึงได้พัฒนาโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมนักวิชาการและนักวิจัยในระดับอุดมศึกษาได้ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ มีมุมมองไม่เพียงสร้างความรู้แต่ควรเน้นการปฏิบัติที่มุ่งสร้างปัญญา อีกทั้งสามารถสร้างสมดุลชีวิตด้วยการเติมเต็มโลกทัศน์และชีวทัศน์และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้สามารถพัฒนาความเข้มแข็งแห่งจิตวิญญาณสู่ความผาสุกในการงานและการดำเนินชีวิต


โครงการนี้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับผู้ผ่านประสบการณ์ที่มีวิถีคิดและวิถีปฏิบัติในการพัฒนาความรู้สู่การสร้างปัญญา จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ภาพบรรยากาศ งาน “อุดมธรรม พลังปัญญา” กิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565ภาพบรรยากาศ งาน “อุดมธรรม พลังปัญญา” กิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565ภาพบรรยากาศ งาน “อุดมธรรม พลังปัญญา” กิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อการพัฒนาชีวิตและปัญญา ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page