top of page

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนจีนรุ่นใหม่ในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


เวทีวิชาการไทยจีน เรื่อง "วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่จีน กับข้อเสนอ Soft Power ของไทย"


⏱วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.


เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนจีนรุ่นใหม่ในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

✍️ รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


จัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page