top of page

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเดนมาร์ก ค.ศ. 1849: จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐดู 3 ครั้ง
bottom of page