top of page

การแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกและจีน


ในเวทีวิชาการไทยจีนครั้งที่ 4 เรื่อง "การปฏิวัติทุเรียนไทยในจีน: การเกษตร การตลาด และการบริโภค"


⏱วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.


เรื่อง การแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกและจีน

✍️ดร. ณัฐพล ต้นตระกูลทรัพย์

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดู 3 ครั้ง
bottom of page