top of page

22 JUL โครงการศึกษา “แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก(GLOBAL TRENDS) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็น

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 


ดู 19 ครั้ง
bottom of page