top of page

โครงการศึกษา “ขบวนการรัฐอิสลาม (ISLAMIC STATE ; IS)ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ”


โดย อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตComments


bottom of page