top of page

โครงการศึกษา “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น “อำนาจขนาดกลาง” กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ตุรกี และบราซิล”


โดย อาจารย์จิระโรจน์ มะหมัดกุล อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 


Comments


bottom of page