top of page

โครงการวิจัย “จีน : อเมริกา การขับเคี่ยวแห่งศตวรรษและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย”


นักวิจัย : อาจารย์ศิวพล ละอองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ดู 60 ครั้ง
bottom of page