top of page

แนวคิด “เกษตรกรรมยุคใหม่” : ทางออกและโอกาสของเกษตรกรไทย

แนวคิด “เกษตรกรรมยุคใหม่” : ทางออกและโอกาสของเกษตรกรไทย

โดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติดู 0 ครั้ง
bottom of page