top of page

เส้นทางความคิดการทูตสาธารณะแบบจีน


เวทีวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะไทย-จีน จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน วันที่ 11 กันยายน 2563 9.30 – 12.00 น

bottom of page