top of page

เวที THINK THANK เรื่อง องค์กรการปฏิรูปของจีน: บทเรียนสำหรับประเทศไทย
โดย ดร.หลี่ เหรินเหลียง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-19.30 น. ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯดู 1 ครั้ง
bottom of page