top of page

เวที THINK THANK เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทายวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องพัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Understanding China’s Democracy : Progress and Challenges โดย รศ.ดร. Guo Jing รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science Think Tank อันดับ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน ในการบรรยายได้กล่าวถึงความคิดและโครงสร้าง “ประชาธิปไตย” ในความหมายของจีนที่แตกต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก และกล่าวถึงโครงสร้างการปกครองของประเทศจีนที่มีทั้ง “พรรค” และ “รัฐ”

เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำความเข้าใจการเมืองจีน


 


 ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page