top of page

เวที THINK TANK เรื่อง การพัฒนายะลาในบริบทใหม่ของภูมิภาค


โดยสถาบันคลังปัญญา ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง

และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเทศบาลนครยะลา

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ จังหวัดยะลา


 


 


bottom of page