top of page

เวที THINK TANK เรื่อง กลุ่มISIS (THE ISLAMIC STATE IN IRAQ AND AL-SHAM)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ศิวพล ละอองสกุล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page