top of page

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 4 เรื่อง “THAILAND PERSPECTIVE: มองมุมใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม”


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีเรื่อง “Thailand Perspective: มองมุมใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.00 น. โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันฯ และ รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์ กรรมการสถาบันฯ ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Comments


bottom of page