top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง ระนอง: เมืองยุทธศาสตร์ชายแดนสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติประชุม ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ในการนี้ ได้พบและแลกเปลี่ยนความรู้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพร้อมคณะ และประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ศึกษาประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเมือง ในฐานะเมืองชายแดนและเมืองพหุวัฒนธรรม ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page