top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชายแดนด้านตะวันตกของไทย และการพัฒนาข้ามชายแดนไทย-พม่า


26 กรกฎาคม 2562 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์ชายแดนด้านตะวันตกของไทย และการพัฒนาข้ามชายแดนไทย-พม่า โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันฯ เป็นผู้บรรยาย ณ สถาบันคลังปัญญาฯ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ลาดพร้าว กทม.

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page