top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง “นโยบายกลืนกลายชาติพันธุ์จีนของรัฐไทย”


นางสาวชญานิษฐ์ เชิดธรรมธร นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้บรรยายในเวทีวิชาการ เรื่อง “นโยบายกลืนกลายชาติพันธุ์จีนของรัฐไทย” ณ ห้องประชุม สถาบันคลังปัญญาฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เนื้อหาการนำเสนอพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตของผู้บรรยาย ณ บัณฑิตวิทยาลัยการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีbottom of page