top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครองเดนมาร์ก ค.ศ. 1849: จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่พระมหากษัตริย


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร

อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00–16.30 น.

ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต


 


 


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page