top of page

เวทีวิชาการ “การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย BRI”

คณะผู้วิจัยโครงการวิจัย “เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วย BRI” นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยโครงการย่อยแต่ละ

โครงการ ณ ห้องประชุม สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักวิจัยได้นำไปประกอบการพัฒนารายงานวิจัยของตนเองต่อไปดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page