top of page

อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม VIE กรุงเทพมหานครดู 1 ครั้ง
bottom of page