top of page

อดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม: หลักการต่างประเทศของไทย


อดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม บรรยายในเวทียุทธศาสตร์เรื่อง “ความท้าทายของไทยในทศวรรษ 2020” จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ


Comments


bottom of page