top of page

อดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม: ความท้าทายด้านการต่างประเทศของไทยในดุลอำนาจใหม่ของโลกอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม บรรยายในเวทียุทธศาสตร์เรื่อง “ความท้าทายของไทยในทศวรรษ 2020” จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Comments


bottom of page