top of page

“หลั่นล้า” อีโคโนมี อีกหนึ่งทางเลือกแห่งอนาคตไทย

“หลั่นล้า” อีโคโนมี อีกหนึ่งทางเลือกแห่งอนาคตไทย

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติbottom of page