top of page

สุขภาวะของประชาชนเมื่อต้นรัชกาลที่ 9: รู้ไหม จำได้ไหม

สุขภาวะของประชาชนเมื่อต้นรัชกาลที่ 9: รู้ไหม จำได้ไหม

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติbottom of page