top of page

สำรวจภาพลักษณ์จีนในไทยส่วนหนึ่งของการบรรยายในเวทีวิชาการเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์แห่งชาติของจีนในประเทศไทย: ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” โดย อาจารย์ ดร. ธีรติร์ บรรเทิง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุม สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page