top of page

สถาบันคลังปัญญาฯ เยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยน กับผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันฯ ได้เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในยุคบูรพาภิวัตน์กับผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับและนำการหารือ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562


คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งชาวต่างชาติและชาวลาว และความร่วมมือที่คณะมีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นอกจากประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะแล้ว ท่านคณบดีและคณาจารย์ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วย ตลอดระยะเวลาการเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน์ คณะของสถาบันฯ ยังได้รับเกียรติจากคุณเอกวินัย นักศึกษาปริญญาเอกด้านผังเมืองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากรด้วย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page