top of page

ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน์”วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองฯ

กระแสบูรพาภิวัตน์ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศในกลุ่มตะวันออก ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ฯลฯ ทั้งอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

ด้วยเหตุนี้ อีสาน ซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนมากว่ามหานครอย่างกรุงเทพฯ รวมถึงมีชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น กัมพูชา และ ลาว ตลอดจนโครงการสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้พื้นที่อีสานแห่งนี้เติบโตในหลากหลายด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น อีสานควรจะตื่นตัวและพยายามเก็บเกี่ยวโอกาสที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อบ้าน อย่างเช่นกัมพูชาและลาว ตลอดจนภาษาของประเทศมหาอำนาจอย่างจีน

นอกเหนือจากนี้ อีสานควรใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและกัมพูชา ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มศรษฐกิจในภาคอีสาน ให้สามารถเข้าไปมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน(1)


(2)(3)


(4)ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page