top of page

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำชุดใหม่ของจีน จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำชุดใหม่ของจีน จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19

โดย Cheng Li ผู้เชี่ยวชาญจีนและนโยบายการต่างประเทศ ผู้อำนวยการ John L. Thornton Center, Brookings Institution
ดู 3 ครั้ง
bottom of page