top of page

รัฐธรรมนูญจะนำชาติไปสู่สันติสุขได้อย่างไร

รัฐธรรมนูญจะนำชาติไปสู่สันติสุขได้อย่างไร

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติดู 1 ครั้ง
bottom of page