top of page

มองประเทศลาว ความสัมพันธ์ไทย-ลาวในยุคบูรพาภิวัตน์ และการทูตแบบตะวันออกสัมภาษณ์ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ พาดูนครเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ไซยะบุรี พิจารณาความเป็นไปและพัฒนาการของประเทศลาวในบริบทของภูมิภาคและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ชี้โอกาสการพัฒนาร่วมกันของไทยกับลาว และข้อเสนอเรื่องการทูตแบบตะวันออก


Comentarios


bottom of page