top of page

พิธีลงนาม MOU เพื่อสร้างแพลตฟอร์มวิชาการไทย-จีน

พิธีลงนามออนไลน์ Sino-Thai Community of Shared Future ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ
พิธีลงนามออนไลน์ Sino-Thai Community of Shared Future ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ“ประชาคมไทย-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน” วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ระหว่างฝ่ายจีน คือ สถาบันวิจัยเซียงซาน (Xiangshan Grand Academy) นำโดย Prof.Fang Ning และฝ่ายไทย คือ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ หวังส่งแฟลต์ฟอร์มนี้จะช่วยเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างประเทศ ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ“ประชาคมไทย-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน”ให้เป็นที่รู้จักกัน และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวิชาการของหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งในประเทศของตนเอง โครงการความร่วมมือแรก คือ การทำความปัญหาและการพัฒนาเรื่องลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน ความร่วมมือนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการหวังจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนางานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศร่วมกัน ระหว่างไทยและจีน

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page