top of page

ปัญญาในวิถีคิดและวิถีปฏิบัติของโลกแห่งอนาคต

โดย ดร. พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมมสากิโย)
โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page