top of page

ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์และภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา ได้รับเชิญจากกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ในหัวข้อ “จีน มหาอำนาจโลก” โดยมีคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยฯ เข้าร่วมฟังบรรยายดู 9 ครั้ง
bottom of page