top of page

ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัตน์”ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับเชิญกล่าวปาฐถกถาพิเศษเรื่อง “ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัตน์” ในงานเสวนา “ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?” ในวาระครบรอบ 68 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560bottom of page