top of page

ประธานสถาบันคลังปัญญาฯบรรยายเรื่อง “ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ภูมิยุทธศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป"

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ บรรยายเรื่อง ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ภูมิยุทธศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการบริหารการปกครองของไทย ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี
Comments


bottom of page