top of page

“นานาประชาธิปไตย” ให้เข้าใจ “ประชาธิปไตยไทย” ดีขึ้น


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ในหนังสือ เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปว่า คนไทยไม่ควรสิ้นหวังกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ควรทำต่อไป แต่ต้องทำโดยเหลียวมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยที่อื่นๆ ของโลกด้วย มิใช่มองเพียงพัฒนาการประชาธิปไตยภายในประเทศ และยึดเอา “ประชาธิปไตยตะวันตก” เป็นแม่แบบที่เที่ยงแท้เพียงหนึ่งเดียวของระบอบการปกครองที่ดี

ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นของตะวันตกแต่ผู้เดียว

ศ.ดร. เอนก กล่าวว่าประชาธิปไตยดั้งเดิมไม่ได้ผูกขาดเป็นของคนตะวันตกเท่านั้น แต่คนในหลายอารยธรรมโบราณของโลกตะวันออกก็รู้จักใช้ระบอบการปกครองที่คล้ายๆกับประชาธิปไตยมานานพอๆ หรืออาจจะนานกว่าเอเธนส์ด้วยซ้ำ เช่น ในอารยธรรมของชาวสุเมเรีย (อิรักและอิหร่านในเวลานี้) และฟีนีเชีย (เลบานอนปัจจุบัน) รวมทั้งการปกครองด้วยระบบสภาของบางนครรัฐในอินเดียโบราณ

“ประชาธิปไตยจึงเริ่มต้นก็เป็นของเราด้วย เราในที่นี้คือชาวตะวันออก หาได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในดินแดนวิเศษคือตะวันตกเท่านั้น หาได้มีชาวตะวันตก ฝรั่งผิวขาวเท่านั้นที่รู้จักใช้ประชาธิปไตย ชาวตะวันออกก็มีประชาธิปไตย รู้ประชาธิปไตย และใช้ประชาธิปไตยมาแต่เนิ่นนาน อย่างน้อยก็เท่าๆกับชาวตะวันตก”....
ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page