top of page

นักวิชาการของสถาบันคลังปัญญาฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสู่บูรพาภิวัตน์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. จำนง สรพิพัฒน์ และคุณยุวดี คาดการณ์ไกล จากสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้เข้าร่วมการอบรมผู้บริหารและครู จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการศึกษาสู่บูรพาภิวัตน์
Comments


bottom of page