top of page

นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญ บรรยายเรื่อง “สันติภาพในเงาความขัดแย้ง: ฯ ”อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันคลังปัญญาฯ และ นาย อุสมาน วาจิ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญจากชมรมภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ “สันติภาพในเงาความขัดแย้ง: ว่าด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวิถีการดำเนินชีวิต” วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


bottom of page