top of page

นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯ นำเสนอเรื่อง ADVANCING ASEAN+3 PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABILITY ณ ปท.เกาหลี

ว่าที่ ร.ต. เสกสรร อานันทศิริเกียรติ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการไตรภาคีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี (Trilateral Cooperation Secretariat) และชุมชนนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งเอเชียตะวันออก (East Asian International Relations Caucus) ให้นำเสนอความริเริ่มเชิงนโยบายเรื่อง Advancing ASEAN+3 Partnerships for Sustainability: An ASEAN Perspective ในการประชุมเครือข่ายนักวิชาการ (Track Two) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี การจัดตั้งกรอบความร่วมมือไตรภาคีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ณ สำนักเลขาธิการฯ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


การประชุมดังกล่าวมี ฯพณฯ นาย Ong Keng Yong อดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นประธานร่วมกับนักวิชาการชั้นนำและนักวิชาการรุ่นเยาว์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากภูมิภาคอาเซียนและจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี จำนวนทั้งสิ้น 17 คน อาทิ Dr. Vannarith Chhaeng ประธานสถาบันวิสัยทัศน์เอเชีย คลังปัญญาชั้นนำของประเทศกัมพูชา Dr. Ha Anh Tuan ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์นโยบาย สถาบันศึกษาภาคพื้นสมุทรเบียนดง สถาบันการทูตแห่งประเทศเวียดนาม Prof. Lee Yong Wook จากมหาวิทยาลัยเกาหลี Prof. Zhang Yun จากมหาวิทยาลัยนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ประชุมได้อภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นที่สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติของไทยได้ดำเนินการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดความรู้จากนักคิด นักยุทธศาสตร์ และผู้ปฏิบัตินโยบายอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอหลักของที่ประชุมนี้คือ กลไกและสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับอาเซียนควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองภูมิภาคในทุกระดับและทุกมิติ ไม่จำกัดแต่เฉพาะนักการทูต เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนหลากหลายช่องทางที่เรียกว่า การสร้างแรงขับเคลื่อนและลงมือทำผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi-track aspirations and actions) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุม


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องกันในการสนับสนุนความริเริ่มด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเสนอแนะความเห็นและข้อริเริ่มเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาตัวแบบของระบบเศรษฐกิจรีไซเคิลเพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติก บทบาทของจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน และการบริหารจัดการน้ำ

Comments


bottom of page