top of page

นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯเข้าร่วมเวที INTERNATIONAL FORUM ON ENERGY ECONOMY AND ENERGY SECURITY 2019


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายปาณัท ทองพ่วง นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Sciences : CASS) ให้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเสนอและเข้าร่วมประชุมในเวทีสัมมนานานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจภาคพลังงานและความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมทั้งเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือรายงานประจำปีว่าด้วยพัฒนาการของพลังงานโลก ประจำปี 2019 (International Forum on Energy Economy and Energy Security and the Annual Report on World Energy Development 2019 Issuance) จัดโดยสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน


เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลชั้นนำในวงการพลังงานของจีน ทั้งนักวิชาการและตัวแทนภาคเอกชน รวมถึงนักวิชาการจาก 8 ชาติ ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย ไทย ลาว มองโกเลีย เบลารุส รัสเซีย อาเซอร์ไบจาน เข้าร่วม พูดคุยกันถึงสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ ของพลังงานในประเทศจีนและในระดับโลก


ศาสตราจารย์ Huang Xiaoyong อดีตอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย CASS และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชั้นนำของจีนกล่าวในเวทีว่า จีน ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่บริโภคพลังงานมากที่สุดในโลก ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานว่าเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ หากขาดพลังงานแล้วเหมือนรถยนต์ขาดน้ำมัน ไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้ จีนจึงมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยความเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับภายในประเทศจีนและภายในโลก ทั้งในด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศของตน ความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์-ภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลก พัฒนาการและแนวโน้มใหม่ๆ ในแวดวงพลังงานโลก โดยเฉพาะแนวโน้มที่โลกกำลังเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานหลัก ไปสู่พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ขยะ เป็นต้น ปัจจุบันหลายประเทศได้ตั้งเป้าลดหรือเลิกการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐ-เศรษฐศาสตร์ของโลกด้วย เพราะพลังงานใหม่ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่กระจายอยู่ทั่วไปในโลก ไม่เหมือนกับพลังงานฟอสซิลที่กระจุกตัวอยู่ไม่กี่บริเวณของโลกและทำให้ประเทศที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งสะสมพลังงานบริเวณนั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาก ดังนั้น ในอนาคตเมื่อโลกเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่มีกระจายทั่วไปในโลก รูปแบบของการที่ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาพลังงานจากเพียงไม่กี่แหล่งในโลกก็จะลดลงไปด้วย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page