top of page

ทีมงานคลังปัญญาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยจาก CASS ประเทศจีน

วันที่ 11 เมษายน 2559 สถาบันคลังปัญญาฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.ดร. Zhou Fangye นักวิจัยจาก Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองด้านสังคมศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของจีน โดยได้พูดคุยกันในหลายประเด็น ทั้งช่องทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคต โครงสร้างการบริหารและการทำงานของ CASS ปัญหาท้าทายในแวดวงวิชาการของจีน รวมทั้งเรื่องความท้าทายของการพัฒนาเศรษฐกิจกับนวัตกรรมพลังงานทางเลือกของจีนในปัจจุบัน
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page